jak mierzyć okna?

Regulamin promocji "Sale -50% na materiały zasłonowe zaciemniające"

Ogólne postanowienia promocji:

1. Promocja jest organizowana przez Avance sp z.o.o z siedzibą w Poznaniu przy ul Prząśniczki 5/7, 61-070. 

2. Promocja obowiązuje tylko w momencie zakupów zasłon/y zaciemniającej. 

3. Promocja trwa do 05.08.2022 do wyczerpania zapasów. 

4. Organizator ma prawo do wycofania materiału, jeżeli uzna za zbyt mało materiału do uszycia zlecenia lub jego brak.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia promocji w każdej chwili. 

6. W sprawach niewyjaśnionych w regulaminie spółka Avance zastrzega sobie prawo do rozstrzygania sporów w drodze mailowej.

7. Wszystkie zapytania dotyczące promocji lub reklamacji prosimy kierować na mail sklep@dekorujonline.pl. 

 Przejdź do sklepu>>>

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo, 

Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas najwyższym priorytetem. Kwestią kluczową jest dla nas również zagwarantowanie prawidłowej realizacji Państwa praw wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Dlatego też  zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy Państwa, że: 

 1. Administrator przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Avance Sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Prząśniczki 5/7, 61-070 Poznań, (zwana dalej Administratorem) 

W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi mogą się Państwo z nami kontaktować za pomocą poczty tradycyjnej na wyżej wskazany adres lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: sklep@dekorujonline.pl

 1. Podstawa i cel przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu i na podstawie: 

 1. wykonania umowy i zrealizowania obowiązków z tytułu gwarancji i rękojmi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
 2. obsługi zgłoszeń, które Państwo do nas kierujecie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 3. wystawienia faktury oraz wykonania obowiązków sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 
 4. realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu prowadzonej działalności, zachowania relacji biznesowych a także na ustaleniu lub dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. 
 5. Realizacji procesu rekrutacji (Art. 221 Kodeksu Pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 1. Podmioty, którym dane będą przekazywane

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora, w tym pracownicy i współpracownicy, upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do  wykonywania obowiązków służbowych.

Odbiorcami Państwa danych mogą być również podmioty przetwarzające, którym zlecimy zadania związane  z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie Spółką (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, firmy kurierskie i pocztowe), a także dostawcy usług bankowych, ubezpieczeniowych, prawnych i doradczych oraz wspierających w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne, podatkowe, firmy windykacyjne).

 1. Okres przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy będą przetwarzane w okresie niezbędnym do jej realizacji, zaś po jego upływie przez okres niezbędny do: 

  a) obsługi ewentualnych roszczeń wynikających z rękojmi i gwarancji, 

b) zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi lub obrony przed takimi roszczeniami, 

c) wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora, np. wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych.

Dane osobowe przetwarzane na potrzeby realizacji uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora będą przetwarzane do czasu niezbędnego do ochrony uzasadnionych interesów Administratora lub do czasu zgłoszenia zasadnego sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

Dane przetwarzane w celu obsługi Państwa zgłoszeń przechowywane będą przez okres 6 miesięcy.

Dane przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego przechowywane będą do momentu zakończenia tego procesu. Po tym czasie dane zostaną usunięte. Jeśli chcą Państwo, by Państwa CV pozostało w naszych zasobach w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, musimy otrzymać od Państwa zgodę, wyrażoną w klauzuli „Wyrażam dobrowolną zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez firmę Content Poznań Sp. z o.o.”

W przypadku otrzymania od Państwa CV z powyższym zapisem, Państwa dane będą przez nas przetwarzane przez okres 3 miesięcy.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Jako Administratorzy Państwa danych, zapewniamy Państwu prawo do:

- dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących (na podstawie art. 15 RODO);

- sprostowania Państwa danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO) ;

żądania od administratora usunięcia danych osobowych  (na podstawie art. 17 RODO);  

- żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO  (na podstawie art. 18 RODO);  

- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO);

- przenoszenia danych osobowych, ( na podstawie art. 20 RODO);

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

 1. Informacje dodatkowe

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy ze Spółką, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Konieczność podania danych osobowych może też wynikać z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w takim przypadku niepodanie wymaganych danych może spowodować przeszkodę w realizacji umowy przez Content Poznań Sp. z o.o. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług.

Gdy kontaktują się Państwo z nami drogą elektroniczną, podanie przez Państwa danych jest działaniem dobrowolnym, umożliwiającym udzielenie przez nas odpowiedzi na Państwa zapytanie, wniosek czy zlecenie. Brak Państwa danych kontaktowych uniemożliwi nam odesłanie Państwu odpowiedzi w sprawie.

Przekazanie nam danych w celu udziału w rekrutacji ma charakter dobrowolny i odbywa się na podstawie Państwa zgody. Nieprzekazanie danych w celu rekrutacji uniemożliwi tym samym udział w procesie naboru. 

W zakresie przetwarzania danych celem zatrudnienia, podanie danych jest obowiązkowe i wynika z wymagań ustawy Kodeks pracy. Brak podania danych uniemożliwia zatrudnienie w Spółce.

W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Poznań, 25.05.2018